Mweya Washe

Zimpraise

Mweya washe, uripamusoro pangu (The Spirit of the Lord, is upon me)
Wakandizodza, kushumira shoko (He has anointed me, to preach the gospel)
(Repeat)

Naye Jeso, tinoenda kure (With Jesus, I shall keep advancing)
Wakandizodza, kushumira shoko (He has anointed me, to preach the gospel) x2
Nawo mweya, tinoenda kure (With the Holy Spirit, I shall keep advancing)
Wakandizodza, kushumira shoko (He has anointed me, to preach the gospel) x2

(Repeat from the top)

Igore, rezvapupu (It’s a year of testimonies)
Waka
Comments
;